About

MOVE by MELTON…

Unsere Kollektionen sind speziell auf Passform, Komfort, Funktionalität und Farben abgestimmt. Das Leder ist sorgfältig ausgewählt und von höchster Qualität.

MELTON wurde 1985 gegründet und 2004 von Helle Ghodt übernommen. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen gewandelt. Heute ist Melton A / S durch kontinuierliche Anpassung und Entwicklung ein solides, modernes und dynamisch wachsendes Unternehmen.

MOVE by MELTON ist viel mehr als nur Schuhe. Es ist Bewegungsfreiheit, Komfort und Flexibilität für kleine Füße. Es ist die Freiheit zu laufen und Spaß zu haben. Es ist funktionelles Schuhwerk, gefüllt mit durchdachten Details und aus den besten Materialien gefertigt. Hochwertige Kinderschuhe für den täglichen Gebrauch, entwickelt mit hoher Aufmerksamkeit, Komfort und Qualität. Entwickelt für smarte und aktive Kids - "Immer mit dem gewissen Extra".

Kinderschuhe sind nicht nur knallige Farben und Stil, sie brauchen auch Komfort und Funktionalität. Jeder Fuß ist einzigartig und wir müssen uns von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter um unsere Füße kümmern. MOVE vereint all diese Anforderungen in der neuen Kollektion, die Kindern die besten Bedingungen des täglichen Lebens bietet - vom ersten Schritt an…


MOVE by MELTON…

Our collections are developed and designed focusing on fit, comfort, functionality, and colors plied in a special way. The leather is carefully selected and of the highest quality.

MELTON was established in 1985 and acquired by Helle Ghodt in 2004. In recent years the company has gone through a turnaround. Today, through continuous adaptation and development Melton A/S is a solid, modern and dynamically growing company.

MOVE by MELTON is much more than just shoes. It’s freedom of movement, comfort, and flexibility for small feet. It is the freedom to run and have fun. It is functional footwear, filled with thoughtful details and it’s made from the best quality materials. Premium footwear for everyday use designed with attention to great fit, comfort, and quality. Developed for smart and active kids - “Always with a twist”.

Children’s footwear is not just bright colors and style, but also sense, comfort, and functionality. Every foot is unique and we must take care of our feet from childhood to adulthood. MOVE unites all these requirements in the new collection, which is designed to give children’s feet the best conditions of daily life – from the very first step…

Website
https://www.melton.as/move/?lang=en

Showroom Contacts
 • Nicole Timm
  Vertrieb Deutschland
  Address
  Mobile
  +491729101681

  Send email
 • Thomas Rusberg
  Export Manager
  Address
  Aadalen 7D
  DK-6600 Vejen
  Denmark
  Mobile
  +45 4052 4299

  Send email
Terms & Conditions

Salgs- og leveringsbetingelser

Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer m.v. af MELTON’s varer,
medmindre andet følger af skriftlig aftale.

Tilbud og ordrebekræftelse

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3.Uanset om MELTON har givet et tilbud,
som accepteres af køber, er MELTON først forpligtet og bundet som aftalepart, når MELTON
efterfølgende har givet en skriftlig ordrebekræftelse og kun på de deri angivne vilkår. Tilbud, som
ikke forinden er accepteret, bortfalder efter 7 dage, når intet andet er angivet.

Mellemsalg

Indtil MELTON har modtaget købers accept af MELTON’s tilbud, er MELTON berettiget til at indgå
aftaler med tredjemand omkring de tilbudte varer med den virkning, at tilbuddet overfor køber bortfalder.
MELTON skal dog snarest muligt efter acceptens fremkomst meddele køber, at tilbuddet er
bortfaldet. Foretager MEDLTON mellemsalg, er køber uden ret til at kræve opfyldelse, erstatning
eller anden kompensation som følge af mellemsalget.

Priser

Alle priser er i gældende valuta ekskl. moms og andre afgifter. Alt salg sker til priser, som er
gældende på leveringsdagen, medmindre andet skriftligt er aftalt. Priserne er gældende ab fabrik.
MELTON’s priser er eksklusiv fragt, ekspeditionsgebyr og emballering. Priser kan ændres uden
varsel blandt andet på grund af valuta, fragt og andre udefrakommende begivenheder.

Levering

Levering sker ab fabrik på MELTON’s forretningsadresse: Ådalen 7D, 6600 Vejen. Levering har
fundet sted ved overgivelse til selvstændig fragtfører eller lignende, ligesom fragten, i enhver
henseende sker for købers regning og risiko. MELTON tilstræber at levere i Danmark fra dag til
dag. De af MELTON angivne leveringstider er omtrentlige og kan variere. Ændring af leveringstidspunktet
giver ikke køber ret til at hæve købet, kræve erstatning, forholdsmæssigt afslag eller
anden kompensation som følge af det ændrede leveringstidspunkt.

Betaling
Ved enhver overskridelse af betalingsbetingelserne påløber renter fra sidste rettidige betalingsdag,
til betaling sker. Medmindre andet fremgår af fakturaen, sker rentetilskrivningen med 2% pr.
påbegyndt måned fra forfaldsdagen, til betaling sker. Alle betalinger skal være i danske kroner.
Ved betaling efter forfaldsdagen påløber der, udover renter, et gebyr på kr. 100,00 for hver gang,
der rykkes for betaling. Køber er ikke berettiget til at bringe krav mod MELTON til modregning i
købesummen eller at tilbageholde købesummens betaling som følge af modkrav.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de leverede varer overgår først til køber, når MELTON har modtaget kontant
betaling af sit fulde tilgodehavende. Køber er forpligtet til at informere enhver tredjemand, som gør en rettighed gældende til de leverede varer, uanset rettighedens art, om eksistensen af ejendomsforbeholdet og straks at underrette MELTON.

Reklamation og undersøgelsespligt

Køber har pligt til straks ved modtagelsen af varerne, og inden disse tages i brug eller videresælges, at foretage en grundig undersøgelse af disse. Mangler og fejl skal straks meddeles MELTON. Køberen kan ikke påberåbe sig ret, når der er gået mere end 14 dage fra fakturadato at regne. I tilfælde af ikke-synlige mangler skal indsigelsen indgives senest 14 dage fra tidspunktet, hvor manglen kunne være blevet opdaget ved en grundig inspektion.

Særlig ansvarsbegrænsning

Ved reklamation over mangler kan MELTON efter eget valg og inden rimelig tid vælge at foretage
omlevering (herunder at levere en anden vare svarende til den oprindeligt aftalte), eller at afhjælpe
manglen. Såfremt MELTON vælger at benytte sin ret til afhjælpning eller omlevering, er køber ikke
berettiget til at hæve købet, kræve erstatning, forholdsmæssigt afslag eller anden kompensation
som følge af manglen. MELTON er endvidere uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpning eller omlevering.

Returvarer

Køberen er ikke berettiget til at returnere modtagne varer, medmindre købet forinden berettiget
er hævet af kunden, eller MELTON skriftligt har erklæret at ville acceptere returneringen. Ved
godkendt returnering forudsættes det at varen modtages retur i samme stand som den er leveret.
Hvis ikke fratrækkes beløb til håndtering.

Annullering af ordrer

Køberen er ikke berettiget til at annullere en afgiven ordre. En afgiven ordre kan efter anmodning
kun annulleres, såfremt MELTON skriftligt accepterer dette. En annullering af en afgiven ordre
vil blive pålagt et gebyr til dækning af MELTON’s omkostninger til produktion, mistet avance og
lagertab, som følger: Ved annullering mere end 90 dage før bekræftet levering beregnes 25% af ordrebeløbet. Ved annullering mere end 31 dage og mindre end 89 dage før bekræftet levering beregnes 35% af ordrebeløbet. Ved annullering 30 dage før bekræftet levering beregnes 50% af ordrebeløbet.

Vareprøver og produktændringer
Oplysninger om varer og vareprøvers mål, farve og vægt, kapacitet, mønstre, tekniske data m.v.,
der er anført i kataloger, brochurer, tegninger, på hjemmeside og lignende, er omtrentlige angivelser, medmindre andet er anført i MELTON’s ordrebekræftelse, og er ingen tilsikring af produkternes egenskaber. Det må forventes, at der kan forekomme afvigelser i farver og mønstre, hvorfor MELTON ikke er ansvarlig for sådanne, medmindre køber kan dokumentere, at afgivelserne er væsentlige og at farven/mønstret var en væsentlig forudsætning for købers indgåelse af aftalen.

Force majeure

Dansk rets regler og praksis for force majeure finder anvendelse. I sådanne tilfælde skal den
ramte være berettiget til at udskyde sin opfyldelse af forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt,
eller alternativt til at annullere aftalen helt eller delvist uden at påtage sig noget ansvar herfor, hvis
forhindringen medfører, at opfyldelsen udskydes i mere end 6 måneder. Værneting og lovvalg
Enhver uoverensstemmelse mellem MELTON og køber skal pådømmes af Retten i Esbjerg og
afgøres efter dansk ret. Er køber hjemmehørende uden for Danmark, skal den Internationale Købelov dog ikke finde anvendelse.

Email markedsføring

Som kunde ved MELTON A/S kan din email-adresse blive brugt i markedsføringsøjemed. Din mailadresse vil aldrig blive videregivet/ solgt til tredjemand. Du modtager kun information fra MELTON A/S. Du modtager kun information fra MELTON A/S omhandlende relevante produkter.
Du kan til enhver tid afmelde dig email-service på adressen post@melton.as. Oplever du problemer
med din afmelding eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os på post@melton.as

Persondata

Der er som udgangspunkt ikke behov/ lovkrav om at udarbejde databehandlingsaftaler, da vi
er dataansvarlige og ikke databehandlere. Internt har vi udarbejdet fortegnelse om kundedata
og personaledata, som persondataloven foreskriver. Disse kan endvidere downloades på vor
hjemmeside www.melton.as. Ønskes en databehandleraftale med os, så kontakt venligst os på
post@melton.as eller på tlf 75360044.

June 2018

Terms of Sale and Delivery

Validity
These terms of sale and delivery shall apply to all quotations, sales and deliveries, etc. of MELTON’s
goods unless otherwise agreed in writing.

Quotation and order confirmation
ll quotations shall be made subject to prior sale, cf. Article 3 hereof. Irrespective of whether
MELTON has made a quotation which is accepted by the Buyer, MELTON shall not be under any
obligations and bound as a contracting party until MELTON has subsequently issued a written
order confirmation and MELTON shall only be bound by the terms and conditions stipulated
herein. Quotations which have not already been accepted shall lapse within seven (7) days unless
otherwise stated.

Prior sale
Until MELTON has received the Buyer’s acceptance of MELTON’s quotation, MELTON shall be
entitled to conclude agreements with a third party concerning the goods quoted, the consequence
of which would be that the quotation submitted to the Buyer will lapse. However, as soon as the
acceptance has arrived, MELTON shall inform the Buyer that the quotation has lapsed. In case
MELTON sells the goods quoted to a third party, the Buyer shall not be entitled to claim performance, damages or other compensation as a consequence of the goods being sold.

Prices
All prices shall be in stated currencies and exclusive of VAT and other taxes.
All orders shall be paid at prices which are in force on the delivery date unless otherwise agreed
in writing. The prices shall apply ex works. MELTON’s prices shall be exclusive of freight, handling
fee and packaging. The prices can change without warning, among other reasons because of
fluctuating currencies, freight and other outside coming events. MELTON shall accept no liability
for printing errors in text and prices.

Delivery
Delivery shall take place ex works MELTON’s business address: Ådalen 7D, DK-6600 Vejen.
Delivery has been effected on the actual handing over of the goods to an independent carrier or
the like. The freight shall in every respect be for the Buyer’s account and at his risk. The times
of delivery stated by MELTON are approximate and may vary. Any change in the time of delivery
shall not entitle the Buyer to rescind the purchase, claim damages or a pro rata reduction of the
purchase price or any other compensation as a consequence of the changed time of delivery.

Payment
Payment shall be effected net cash no later than on the due date. In case of payment after the
due date, MELTON shall be entitled to charge 2 per cent interest per month or part hereof on the
outstanding debt existing at any time. All payments shall be in stated currency. In case of payment after the due date, the Buyer shall, apart from paying interest, also pay a fee of EUR 15 or NOK/SEK 100.00 each time he is pressed for payment. The Buyer shall not be entitled to set off against the purchase sum any claims that he may have against MELTON or to withhold payment of the purchase price due to counterclaims.

Reservation of title
The title to the goods delivered shall not be transferred to the Buyer until MELTON has received
cash payment of the entire outstanding amount. The Buyer shall be obliged to inform any third party asserting a right to the goods delivered, irrespective of the nature of this right, of the existence of the reservation of title and to inform MELTON hereof immediately.

Complaints and duty of inspection
The Buyer shall immediately upon receipt and before using or reselling the goods inspect the
goods carefully. In case the Buyer ascertains that the goods are defective, he shall without undue
delay immediately after the defect has been established inform MELTON hereof in writing. The
Buyer cannot claim right of complaints, if 14 days have passed, from receipt of the goods. With
non-visible complaints, they should be informed Melton maximum 14 days, after the first possible
day, the complaint could be visible, by thorough inspection.

Special limitation of liability
In case of complaints of defects, MELTON shall be entitled at its own discretion and within reasonable time to replace the goods (i.e. to deliver new goods corresponding to the goods originally agreed upon) or to remedy the defect. Should MELTON choose to use its right to remedy the defect or replace the goods, the Buyer shall not be entitled to rescind the purchase, claim damages or a pro rata reduction of the purchase price or any other compensation as a consequence of the defect. Moreover, MELTON shall not be liable for any delay resulting from remedying the defects or replacing the goods.

Returned goods
Sold goods shall only be returned after prior written agreement with Melton. The goods should
be returned in same condition as they are delivered. If this is not the case a fee to cover costs of
making the goods as delivered, will be charged.

Cancellation of order
The buyer is not allowed to cancel a placed order. A placed order, can after request only be cancelled, if Melton, in writing accepts this. A cancellation of order would be charged a few for Meltons cover of production, lost profit, and warehouse stock as follows:
If cancellation more than 90 days before confirmed delivery date a 25% fee of order value, would
be charged If cancellation more than 31 days and less than 89 days before confirmed delivery
date a 35% fee of order value, would be charged If cancellation 30 days and before confirmed
delivery date a 50% fee of order value, would be charged.

Trade samples and product changes
Information on goods and the dimensions, color and weight, capacity, patterns, technical data, etc.
of the trade samples included in catalogues, brochures, drawings or shown on MELTON’s website
or the like is approximate unless otherwise indicated in MELTON’s order confirmation and does
not guarantee the properties of the products. It must be expected that deviations in colors and
patterns may occur, which is why MELTON shall not be liable for such deviations unless the Buyer
is able to document that the deviations are material and that the color/pattern was an important
precondition for the Buyer’s conclusion of the agreement.

Force Majeure
Danish court of law for Force Majeure is Applicable. In such a case the affected should be allowed
to postpone its obligation, until the obstacle has seized, or alternative, allowed to cancel the agreementin its whole, or partial, without claiming any responsibility for this act, if the obstacle means, that the fulfilment is postponed in more than 6 months.

Venue and applicable law
Any dispute between MELTON and the Buyer shall be settled by the Court in Esbjerg, Denmark,
and be governed by Danish law. In case the Buyer is domiciled outside of Denmark, the Convention
on Contracts for the International Sales of Goods shall, however, not apply.

Email marketing
As a MELTON A/S customer, your email address may be used for marketing purposes. Your email address will never be disclosed or sold to third parties and you will only receive information from MELTON A/S. You will only receive information from MELTON A/S about relevant products. You can unsubscribe from our email service whenever you like, by sending us an email at post@melton.as. If you have any problems unsubscribing or if you have any other questions, please write to us at post@melton.as

Personal data
As a general rule, there is no legal requirement that we should prepare data processing agreements
as our role is that of data controller, rather than data processor. Internally, we have prepared listings of the customer data and staff data that we record, in compliance with the Danish Act on the Protection of Personal Data. These can be downloaded from our website, www.melton.as. Should
you wish to conclude a data processing agreement with us, please contact us by email at post@
melton.as or by phone at (+45) 75360044.